“De liedjes zijn altijd onbedoeld en onvoorbereid, spontaan opgekomen. Meestal eerst de melodie, maar soms ook al direct met flarden tekst. Altijd als onbewuste reactie op iets wat gebeurt en mij raakt.” Jan de Wit.

Copyright

Tekst & Muziek: J.L. de Wit. Alle rechten voorbehouden. Niets van de tekst en melodie van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige andere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Om meer informatie aan te vragen ga naar CONTACT of ga naar de website van The White Label.